خودپرداز سالنی

این نوع خودپرداز در داخل شعبه یا فروشگاه بصورت ایستاده قرار میگیرد و خدمات ارائه مینماید

در حال نمایش یک نتیجه