خود پرداز غیر نقدی(کش لس)

دستگاهی هست که خدمات بانکی به جز پرداخت پول نقد را انجام میدهد

در حال نمایش یک نتیجه